retourbiogroup

FLET ID IDENTIFIKIMI
(1 PËR PERSON)

Seksi :
Mbiemri :
Emri i lindjes / mbiemri i vajzërisë :
Emri :
Data e lindjes *:
Vendndodhjet e banimit :
Adresa postare në Francë : (i detyrueshëm)
N ° / Rruga :
qyteti :

Emri i mjekut që merr pjesë :
Mbiemri : Emri :

qyteti :

Analiza :

Numri i telefonit mund të arrihet brenda 5 ditëve :

Data e recetës tuaj (nëse e keni) :

Informacione të sigurimeve shoqërore nëse keni certifikatën tuaj të letrës : 

   

Adresa e Email :

Fillimi i simptomave :

Profesionist shëndetësor :

A keni qenë në kontakt me një person pozitiv?

(i detyrueshëm)

* SHEMBULLI MBI F CHMIJN E VOGL P AR TESTIN E SKRENIMIT COVID19 B ISHET VETM N THE PREZENCN E P CONRFAQSIS KRYESORE T RE PPRRFAQSUESIT T A AKTIT

JU LUTEM LEXONI INFORMACIONIN E MOWPOSHTM PARA NDRMARRJES S TESTIT T CO COVID-19 Të dhënat personale të mbledhura dhe rezultatet mjekësore të marra ruhen në mënyrë rigoroze konfidenciale Ato nuk do të transmetohen tek asnjë palë e tretë. Ne ju informojmë se rezultatet e testeve Shfaqja e COVID19 dhe të dhënat tuaja personale do të regjistrohen dhe mbahen në sisteme IT SI-DEP dhe Contact-COVID, për të cilat kontrolluesi i të dhënave është MINISTRIA E SHENDETI. Për më shumë informacion, ju lutemi referojuni ekranit pranë zonës Testet e depistimit COVID-19. Kopjet e shtypura janë gjithashtu në dispozicion për ju, pa pagesë dhe sipas kërkesës. Për më shumë informacione: faqja e internetit e Ministrisë së Shëndetësisë, www.solidarites-sante.gouv.fr ose email në: sideprgpd@sante.gouv